تماس با ما

شماره تماس۷۵۶-۸۶۷۶۸۸۸ ۸۶ +

ایمیل: vtr@vtrbio.com

فاکس: ۷۵۶-۸۶۸۰۲۵۰ ۸۶ +

آدرس شماره ۸ جاده ۱ پینگ بی، محدوده صنعتی دانش و تکنولوژی، نانپینگ ژوهای، گوانگ دنگ، چین

پیغام آنلاین

نقشه